OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Tešíme sa z Vášho záujmu o našu webovú stránku. Ochrana Vašej súkromnej sféry je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie Vás podrobne informujeme o narábaní s Vašimi údajmi.
Prístupové údaje a Hosting
Naše webové stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste uviedli údaje ohľadne Vašej osoby. Pri každom vyvolaní konkrétnej webovej stránky uloží webový server automaticky iba takzvaný Server-Logfile, ktorý obsahuje napr. názov požadovaného súboru, Vašu IP-adresu, dátum a čas vyvolania, prenesené množstvo dát a dopytovaného poskytovateľa internetových služieb (prístupové údaje) a zadokumentuje vyvolanie.
Tieto prístupové údaje sa vyhodnocujú výlučne za účelom zabezpečenia bezporuchovej prevádzky stránky, ako aj zlepšenia našej ponuky. Slúži to k ochrane našich - v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich - oprávnených záujmov o korektné zobrazenie našej ponuky. Všetky prístupové dáta sa po ukončení Vašej návštevy na stránke vymažú.

Spracovateľská zmluva so spoločnosťou poskytujúcou web priestor a služby s tým spojené

https://www.webnode.cz/zpracovatelska-smlouva

Zisťovanie a používanie údajov k realizácii zmluvy a pri otvorení zákazníckeho účtu
Zisťujeme osobné údaje, ak nám ich dobrovoľne oznámite v rámci Vašej objednávky, pri nadviazaní kontaktu s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) alebo pri otvorení zákazníckeho účtu. Povinne vypĺňané políčka sú ako také označené, nakoľko v týchto prípadoch nutne potrebujeme údaje k realizácii zmluvy, resp. k spracovaniu Vášho nadviazania kontaktu alebo k otvoreniu zákazníckeho účtu a bez ich uvedenia nedokážete uzavrieť objednávku a/alebo otvoriť si účet, resp. nedokážete odoslať nadviazanie kontaktu. Aké údaje sa zisťujú, je viditeľné z príslušných vstupných formulárov. Vami oznámené údaje používame k realizácii zmluvy a k spracovaniu Vašich dopytov. Po úplnej realizácii zmluvy alebo po vymazaní Vášho zákazníckeho účtu obmedzíme Vaše údaje pre ich ďalšie spracúvanie a po uplynutí daňovo-právnych a obchodno-právnych lehôt uschovania ich vymažeme, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším užívaním Vašich údajov alebo pokiaľ si my nevyhradíme používanie údajov, presahujúce vyššie uvedený rámec, ktoré je zo zákona povolené a o ktorom Vás v tomto Vyhlásení informujeme. Vymazanie Vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a môže sa uskutočniť buď prostredníctvom správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu alebo cez konkrétnu k tomu účelu určenú funkciu na zákazníckom účte.
Ďalšie odovzdávanie údajov
Pre realizáciu zmluvy odovzdáme Vaše údaje zasielateľskej firme, ktorá je poverená dodávkou, pokiaľ je to potrebné pre dodanie objednaných tovarov. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb si zvolíte, odovzdáme kvôli realizácii platieb platobné údaje zisťované na tento účel zúčtovaciemu subjektu poverenému platbou a poprípade nami povereným poskytovateľom platobných služieb resp. zvolenej platobnej službe. Zvolení poskytovatelia platobných služieb si tieto údaje zisťujú čiastočne aj sami, pokiaľ si tam zriadite účet. V tomto prípade sa v objednávacom procese musíte u poskytovateľa platobných služieb prihlásiť s Vašimi prístupovými údajmi. V tomto zmysle platí Vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.
Ďalšie odovzdávanie údajov poskytovateľovi Predaja na splátky HOME CREDIT
Pre realizáciu predaja formou splátok poskytujeme údaje na spracovanie spoločnosti
Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešťany
Zapísaná v obchodnom registri Trnava, Vložka číslo: 10130/T

Ďalšie odovzdávanie údajov pri platbe
Platba bankovým prevodom znamená odoslanie údajov klienta z bankového účtu klienta na účet firmy. V tomto prípade je účet vedený v spoločnosti VÚB. Údaje sú v rozsahu špecifikovanom pre bankové prevody.

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811
IČDPH: SK7020000207
Kód banky: 0200
Označenie banky: SUBA
SWIFT kód: SUBASKBX

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 341/B
Orgán dohľadu:
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Platba PAY PAL QR kód jedné sa o platobný kontakt a výmenu informácii v rozsahu prevodu špecifikovanom spoločnosťou PAY PAL. Ďalšie ustanovenia sa riadia Podmienkami pre poskytovanie služby PAY PAL.Dostupné a aktualizované na stránke www.paypal.com, alebo https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/useragreement-full Uvedená služba nie je dozorovaná orgánom NBS ,ani iným orgánom na území Slovenska.

Platba prostredníctvom služby Platobná brána GP WEBPAY v okamihu platby odosielate svoje údaje do systému GP WEBPAY v nevyhnutnom rozsahu. Jedná sa o údaje platobnej karty, ktorou chcete zaplatiť.
Global Payments Europe, s.r.o. (GPE),
so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 27088936, DIČ: CZ27088936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 95419. Global Payments Europe s.r.o. je ako platobná inštitúcia zapísaná v Zozname poskytovateľov vedenom Národnou bankou oprávnená poskytovať platobné služby v zmysle zákona č. 370/2017 Zb. o platobnom styku, v znení neskorších predpisov. Dohľad nad Global Payments Europe s.r.o. v oblasti poskytovania platobných služieb vykonáva Česká národná banka.
Viac informácií https://www.gpwebpay.cz/index.html 

Ďalšie odovzdávanie údajov poskytovateľom zasielateľských služieb
Pokiaľ ste nám počas alebo po Vašej objednávke udelili k tomuto Váš výslovný súhlas, odovzdáme na jeho základe Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo zvolenému poskytovateľovi zasielateľských služieb, aby tento mohol pred doručením za účelom ohlásenia dodávky resp. zosúladenia dodávky nadviazať s Vami kontakt. Súhlas sa dá prostredníctvom správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu alebo priamo voči poskytovateľovi zasielateľských služieb na následne uvedenej kontaktnej adrese kedykoľvek odvolať. Po odvolaní vymažeme Vaše k tomuto účelu uvedené údaje, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším užívaním Vašich údajov alebo pokiaľ si my nevyhradíme používanie údajov, presahujúce vyššie uvedený rámec, ktoré je zo zákona povolené a o ktorom Vás v tomto Vyhlásení informujeme.
Aktuálni poskytovatelia zasielateľských služieb:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
Zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, Vložka 803/s, oddiel Sa

Spoločnosť Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.
identifikačné číslo 35 834 498
so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava 
Zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Vložka číslo: 26367/B 

Newslettre v e-mailoch a zasielanie osobne adresovanej reklamy poštou
Reklama cez e-maily s prihlásením sa k newslettru
Ak sa prihlásite k nášmu newslettru, použijeme k tomu potrebné alebo Vami osobitne oznámené údaje, aby sme Vám pravidelne posielali na základe Vášho súhlasu náš newsletter v e-maily.
Odhlásenie sa od newslettru je možné kedykoľvek a môže sa uskutočniť buď prostredníctvom správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu alebo cez link v newslettri, určený na tento účel. Po odhlásení vymažeme Vašu adresu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším užívaním Vašich údajov alebo pokiaľ si my nevyhradíme používanie údajov, presahujúce vyššie uvedený rámec, ktoré je zo zákona povolené a o ktorom Vás v tomto Vyhlásení informujeme.
Zasielanie osobne adresovanej reklamy poštou a Vaše právo na podanie námietky
Okrem tohto si vyhradzujeme používanie Vášho krstného mena a priezviska ako aj Vašej korešpondenčnej adresy pre vlastné reklamné účely, napr. na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch prostredníctvom listov poštovou cestou. Slúži to k ochrane našich - v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich - oprávnených záujmov o oslovenie našich zákazníkov reklamou.
Reklamné zásielky vybaví konkrétny poskytovateľ služieb v rámci spracovania z nášho poverenia, ktorému za týmto účelom odovzdáme Vaše údaje.
Voči ukladaniu a používaniu Vašich údajov na tieto účely môžete prostredníctvom správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu kedykoľvek podať námietku.
Cookies a analýza webu
S cieľom zatraktívniť návštevu našej webovej stránky a umožniť používanie určitých funkcií, aby sme ukázali vhodné produkty alebo kvôli prieskumu trhu, používame na rozličných stránkach takzvané cookies. Slúži to k ochrane našich - v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich - oprávnených záujmov o optimalizované zobrazenie našej ponuky. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do Vášho koncového prístroja. Niektoré z nami používaných cookies sa po ukončení session prehliadača, čiže po zavretí Vášho prehliadača (browseru), vymažú (tzv. session-cookies). Iné cookies ostávajú vo Vašom koncovom prístroji a umožňujú nám pri ďalšej návšteve znovu rozpoznať Váš prehliadač (perzistentné, pretrvávajúce cookies). Doba trvania uloženia je uvedená v prehľade v nastaveniach pre cookies Vášho webového prehliadača. Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, že budete o nasadení cookies informovaný a jednotlivo rozhodnete o ich prijatí alebo prijatie cookies pre určité prípady alebo generálne vylúčite. Každý prehliadač sa odlišuje v spôsobe, akým spravuje nastavenia pre cookies. Tento spôsob je popísaný v sekcii pomoc hlavného menu každého prehliadača, ktorá Vám vysvetlí, ako môžete meniť Vaše nastavenia pre cookies. Nájdete ich pre príslušné prehliadače pod nasledovnými linkami:
Internet Explorer™
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome™
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™
https://support.mozilla.org/sk/kb/blokovanie-cookies
V prípade neprijatia cookies môže byť funkcionalita našej webovej stránky obmedzená.
Použitie Google (Universal) Analytics pre analýzu webu
Pre analyzovanie webovej stránky používa táto webová stránka Google (Universal) Analytics, čo je služba spoločnosti Google LLC (www.google.sk) pre analýzu webových stránok. Slúži to k ochrane našich - v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich - oprávnených záujmov o optimalizované zobrazenie našej ponuky. Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré Vám umožňujú analyzovať používanie webovej stránky, ako napríklad cookies. Automaticky zistené údaje o Vašom využívaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam sa ukladajú. Aktiváciou IP-anonymizácie na tejto webovej stránke sa pritom IP-adresa pred zasielaním v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skracuje. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu do USA prenesie plná IP-adresa a tam sa skracuje. V rámci Google Analytics z Vášho prehliadača zaslaná anonymizovaná IP-adresa sa zásadne nespája s inými údajmi od Googlu.
Spoločnosť Google LLC má svoje hlavné sídlo v USA a je certifikovaná pod EU-US-ochranným štítom pre osobné údaje (EU-US-Privacy Shield). Aktuálny certifikát je tuk nahliadnutiu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou konštatovala Európska komisia pre firmy certifikované pod Privacy Shield primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
Môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov, vyprodukovanému prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) na Googli, ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom tým, že si stiahnete a nainštalujete prehliadačový plugin, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim linkom : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Reklama cez marketingové siete
Google Adwords Remarketing
Cez Google Adwords propagujeme túto webovú stránku tak vo výsledkoch hľadania na Googli, ako aj na webových stránkach tretích osôb. K tomuto účelu sa pri návšteve našej webovej stránky nasadzuje tzv. Remarketing Cookie od Googlu, ktorý prostredníctvom pseudonymizovaného Cookie ID a na základe Vami navštívených stránok automaticky umožňuje reklamu založenú na záujme. Slúži to k ochrane našich - v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich - oprávnených záujmov o optimálne obchodné využitie našej webovej stránky.
Spracovanie údajov, ktoré by presahovalo tento rámec, sa uskutočňuje len v prípade, ak ste voči Googlu súhlasili s tým, že Váš webový a aplikácií sa týkajúci priebeh prehľadávania od Googlu sa previaže s Vašim účtom na Googli a informácie z Vášho účtu na Googli sa použijú na personalizáciu inzerátov, ktoré na webe vidíte. Ak ste v tomto prípade počas návštevy našej webovej stránky v Googli prihlásený, použije Google Vaše údaje spolu s údajmi Google Analytics k tomu, aby vytvoril a definoval zoznamy cieľových skupín pre Remarketing, ktorý je rozšírený na viac ako len na jeden prístroj. Za týmto účelom dočasne previaže Google Vaše osobné údaje s údajmi od Google Analytics so zámerom vytvorenia cieľových skupín.
Google AdWords Remarketing je ponukou spoločnosti Google LLC (www.google.sk). Spoločnosť Google LLC má svoje hlavné sídlo v USA a je certifikovaná pod EU-US-ochranným štítom pre osobné údaje (EU-US-Privacy Shield). Aktuálny certifikát je tu k nahliadnutiu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou konštatovala Európska komisia pre firmy certifikované pod Privacy Shield primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
Kontaktné možnosti a Vaše práva
Máte právo na bezodplatné zodpovedanie otázok ohľadne u nás uložených dát k Vašej osobe, ako aj popr. právo na opravu, na obmedzenie spracúvania, na prevoditeľnosť údajov alebo na vymazanie týchto údajov.
Pri otázkach k zisťovaniu, spracúvaniu alebo využívaniu Vašich osobných údajov, pri informáciach, oprave, zablokovaní alebo výmaze údajov, ako aj pri odvolaní udelených súhlasov alebo námietke proti určitému použitiu údajov, sa prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov obracajte prosím priamo na nás.
Zodpovednou podľa čl. 4 ods. 7 GDPR je spoločnosť Peter Haratík J.Š.Šikuru 76, Martin Slovenská republika.
Email pre komunikáciu ohľadom osobných údajov: regesport@regesport.eu